Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

produkt strukturyzowany Elita Europy

Produkt strukturyzowany „Elita Europy” oparty jest na ubezpieczeniu na życie i dożycie i został przygotowany we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Zysk z produktu strukturyzowanego „Elita Europy” jest uzależniony od notowań cen akcji 10 spółek należących do europejskiego sektora blue chips, czyli dużych, stabilnych i ugruntowanych spółek giełdowych: Allianz SE, Danone S.A., GDF Suez, MUENCHENER RUECKVER AG, Repsol S.A., Total S.A., Unilever, Sanofi S.A., Louis Vuitton S.A., Deutsche Telekom AG.

Skorzystanie z oferty jest możliwe wyłącznie w okresie zapisów, który trwa od 18.09.2014 do 24.11.2014 r.
 

poznaj cechy produktu:

 • minimalna kwota inwestycji – 5.000 zł
 • na czas trwania zapisów (czyli do 24 listopada 2014 r.) zainwestowane środki zostaną ulokowane na promocyjnej lokacie z atrakcyjnym oprocentowaniem 4% w skali roku – po tym okresie odsetki z lokaty przekazywane są na Twoje konto osobiste, a kapitał na produkt strukturyzowany, który nie jest już lokatą
 • 30-miesięczny okres inwestycji
 • przeznaczony dla osób mających ukończone 18 lat oraz nie mających ukończonych 78 lat, które posiadają lub założą konto osobiste w eurobanku

ile możesz zyskać? 

 • zysk jest uzależniony od notowań cen akcji 10 spółek europejskiego sektora blue chips
 • zwrot 100,1% zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia
 • ubezpieczenie na życie i dożycie przez cały okres inwestycji
 • ubezpieczenie na wypadek zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia lokat promocyjnych określa „Regulamin lokaty promocyjnej zakładanej do produktu strukturyzowanego „Elita Europy” w Euro Banku S.A. oraz Tabela Oprocentowania Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. dostępna w placówkach Euro Banku S.A i na www.eurobank.pl.
 
Szczegóły dotyczące produktu strukturyzowanego (okres zapisów, sposób i forma wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, warunki wcześniejszej rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela) oraz warunki wypłaty premii są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w Załączniku nr 1 do Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia dostępnych w placówkach Euro Banku S.A i na www.eurobank.pl. Premia z produktu strukturyzowanego „Elita Europy” nie jest gwarantowana. Szczegółowe warunki jej osiągnięcia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w Załączniku nr 1 do Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia Klient musi się liczyć z możliwością utraty części zainwestowanych środków.
 
Euro Bank S.A. nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, jak również nie udziela porad, czy rekomendacji związanych z inwestowaniem w produkt strukturyzowany. Ostateczna decyzja o zawarciu transakcji i wartości zainwestowanych środków należy wyłącznie do Klienta. Przed rozpoczęciem inwestycji Klient powinien wziąć pod uwagę ryzyko transakcji, potencjalne korzyści i straty z tym związane, charakterystykę rynku oraz konsekwencje prawne, księgowe i podatkowe. Klient powinien w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie podjąć ryzyko inwestycyjne związane z produktem strukturyzowanym. Przed sprzedażą produktu Bank sprawdza poziom wiedzy Klienta i doświadczenie w inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych.
 
Ochrona ubezpieczeniowa jest świadczona przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Św. Mikołaja 72 pełni rolę Agenta Ubezpieczeniowego. Euro Bank S.A. działa na rzecz jednego zakładu ubezpieczeń. Euro Bank S.A. jest wpisany jako Agent w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11209600/A. Weryfikacja wpisu Euro Banku S.A. do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych możliwa jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: www.knf.gov.pl. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie posiada akcji ani udziałów Euro Banku S.A.
 
Ubezpieczyciela oraz Agenta wiąże Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym, opublikowana przez Związek Banków Polskich oraz Polską Izbę Ubezpieczeń, oraz Zasady dobrych praktyk ubezpieczeniowych, opublikowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

 

Na czym polega produkt strukturyzowany „Elita Europy”?

Zasada konstrukcji produktu strukturyzowanego jest prosta.

W okresie zapisów inwestujesz minimalnie 5.000 zł.

Środki przeznaczone na produkt strukturyzowany są w okresie zapisów lokowane na atrakcyjnie oprocentowanej lokacie - 4% w skali roku. Po zakończeniu zapisów odsetki z lokaty przekazujemy na Twoje konto osobiste (są do Twojej dyspozycji), a kapitał lokaty - na produkt strukturyzowany . Inwestycja w ten produkt trwa 30 miesięcy i przez cały ten czas jesteś objęty ubezpieczeniem na życie i dożycie przez TUnŻ Europa S.A. Dodatkowo ochrona zapewnia wypłatę świadczenia w wyniku śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym.

Po zakończeniu okresu inwestycji otrzymasz świadczenie w wysokości 100,1% zainwestowanej kwoty powiększone o ewentualnie wypracowaną premię, której wysokość zależy od notowań cen akcji 10 spółek należących do europejskiego sektora blue chips.

Dzięki ubezpieczeniu na życie i dożycie, w przypadku śmierci Klienta w okresie odpowiedzialności (tj. okresie trwania inwestycji w produkt strukturyzowany) uposażeni wskazani do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu ubezpieczonego otrzymają 100,1% składki. W przypadku śmierci Klienta w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego wskazani uposażeni otrzymają świadczenie w wysokości 200% wartości składki lub zwrot składki powiększony o 100.000 zł (niższa z kwot).
Wypłata świadczenia następuje w terminie 30 dni od otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zgonie ubezpieczonego. Ochronę ubezpieczeniową świadczy TUnŻ Europa S.A.

W przypadku rozwiązania Umowy ubezpieczenia przed upływem 30 miesięcy (lecz po upływnie 30 dni od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia) Klient musi liczyć się z ryzykiem utraty nie więcej niż 8% wpłaconej składki. Ubezpieczyciel wypłaca wówczas wartość wykupu wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem.

wartość wykupu = 100,1% * składka – 0,009%* składka * LD

LD – liczba dni liczonych od daty rozwiązania umowy ubezpieczenia do ostatniego dnia okresu odpowiedzialności

W przypadku odstąpienia od ubezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, Klient otrzymuje 100% wpłaconej składki.

Jak obliczyć premię?

Premia = 75% * n/10 * średni wynik spółek * składka

gdzie:
n – liczba spółek, których notowania cen akcji na zakończenie okresu inwestycji znajdowały się powyżej notowań z dnia rozpoczęcia okresu inwestycji

średni wynik spółek – uśredniony wynik spółek z 10 okresów obserwacji

Poniższa tabela prezentuje przykładowe scenariusze zachowań (symulację) notowań akcji dla każdej z 10 spółek w czasie trwania inwestycji oraz na zakończenie jej okresu.

Krok 1.

W okresie inwestycji prowadzone są obserwacje notowań cen akcji 10 spółek. Obserwacje będą prowadzone we wskazanych w poniższej tabeli dniach obserwacji.

dzień obserwacji spółka 1 spółka 2 spółka 3 spółka 10
27.11.2014r. 100% 100% 100% 100%
27.02.2015r. 87% 120% 100% 77%
25.05.2015r. 97% 149% 115% 117%
27.08.2015r. 112% 144% 124% 126%
27.11.2015r. 110% 139% 124% 123%
29.02.2016r. 111% 144% 125% 118%
27.05.2016r. 115% 132% 123% 116%
29.08.2016r. 110% 135% 119% 114%
28.11.2016r 96% 141% 117% 107%
27.02..2017r. 98% 129% 110% 103%
26.05.2017r. 105% 137% 108% 97%

Krok 2.

Dla każdego dnia obserwacji (za wyjątkiem dnia rozpoczęcia inwestycji 30.10.2014 r. – dla tego dnia nie wylicza się średniej wartości) wyliczana jest średnia wartość notowań. Następnie wyliczony zostaje wynik obserwacji, który jest różnicą średniej w danym dniu obserwacji i wartości z dnia rozpoczęcia okresu inwestycji (30.10.2014).

wynik w danym dniu obserwacji średnia dzień obserwacji spółka 1 spółka 2 spółka 3 spółka 8 spółka 10
    27.11.2014r. 100% 100% 100% 100% 100%
-1,80%  98,20% 27.02.2015r. 87% 120% 100% 97% 77%
17,50  117,50% 25.05.2015r. 97% 149% 115% 95% 117%
 19,70% 119,70% 27.08.2015r. 112% 144% 124% 93% 126%
 21,60% 121,60% 27.11.2015r. 110% 139% 124% 96% 123%
 23,0% 123,20% 29.02.2016r. 111% 144% 125% 105% 118%
 23,00% 123,00% 27.05.2016r. 115% 132% 123% 110% 116%
 22,60% 122,60% 29.08.2016r. 110% 135% 119% 98% 114%
 21,20% 121,20% 28.11.2016r. 96% 141% 117% 96% 107%
 17,80% 117,80% 27.02.2017r. 98% 129% 110% 85% 103%
 17,20% 117,20% 26.05.2017r. 105% 137% 108% 83%  97%

Krok 3.

Ustalenie liczby spółek, których notowania na zakończenie okresu inwestycji są powyżej wartości z pierwszego dnia inwestycji. W tym przypadku 2 spółki mają wartości poniżej wartości z pierwszego dnia. 8 spółek – powyżej.

wynik w danym dniu obserwacji średnia dzień obserwacji spółka 1 spółka 2 spółka 3 spółka 8 spółka 10
    27.11.2014r. 100% 100% 100% 100% 100%
-1,80%  98,20% 27.02.2015r. 87% 120% 100% 97% 77%
17,50 %
 117,50% 25.05.2015r. 97% 149% 115% 95% 117%
 19,70% 119,70% 27.08.2015r. 112% 144% 124% 93% 126%
 21,60% 121,60% 27.11.2015r. 110% 139% 124% 96% 123%
 23,0% 123,20% 29.02.2016r. 111% 144% 125% 105% 118%
 23,00% 123,00% 27.05.2016r. 115% 132% 123% 110% 116%
 22,60% 122,60% 29.08.2016r. 110% 135% 119% 98% 114%
 21,20% 121,20% 28.11.2016r. 96% 141% 117% 96% 107%
 17,80% 117,80% 27.02.2017r. 98% 129% 110% 85% 103%
 17,20% 117,20% 26.05.2017r. 105% 137% 108% 83%  97%

Krok 4.

Wyliczenie premii:

75% – wartość stała
x – liczba spółek  dla których w ostatnim okresie notowania były większe niż w dniu rozpoczęcia okresu inwestycji np. 8
10 – ilość spółek
xx – średnia  z wartości obserwacji

wynik w danym dniu obserwacji średnia dzień obserwacji spółka 1 spółka 2 spółka 3 spółka 8 spółka 10
    27.11.2014r. 100% 100% 100% 100% 100%
-1,80%  98,20% 27.02.2015r. 87% 120% 100% 97% 77%
17,50 %
 117,50% 25.05.2015r. 97% 149% 115% 95% 117%
 19,70% 119,70% 27.08.2015r. 112% 144% 124% 93% 126%
 21,60% 121,60% 27.11.2015r. 110% 139% 124% 96% 123%
 23,0% 123,20% 29.02.2016r. 111% 144% 125% 105% 118%
 23,00% 123,00% 27.05.2016r. 115% 132% 123% 110% 116%
 22,60% 122,60% 29.08.2016r. 110% 135% 119% 98% 114%
 21,20% 121,20% 28.11.2016r. 96% 141% 117% 96% 107%
 17,80% 117,80% 27.02.2017r. 98% 129% 110% 85% 103%
 17,20% 117,20% 26.05.2017r. 105% 137% 108% 83%  97%
18,20% 118,20% 8 1 1 1 0 0


Wartość Premii = 75% * x/10 * xx = P%

Wartość Premii dla powyższego przykładu:

Wartość Premii = 75% * 8/10 * 18,20%  =  10,92%
 

ryzyka związane z produktem strukturyzowanym „Elita Europy”:

 • poziom ryzyka inwestycyjnego: niskie.
  Ze względu na gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności, ubezpieczony otrzymuje zwrot 100,1% wartości początkowej inwestycji i jest to wartość gwarantowana przez Ubezpieczyciela po zakończeniu okresu ubezpieczenia.
   
 • ryzyko nieosiągnięcia zysku z inwestycji:
  Premia nie jest gwarantowana i jest zależna od zmian notowań akcji 10 spółek. Należy wziąć pod uwagę, że premia z inwestycji może być niższa niż oczekiwana lub nie wystąpić wcale, gdy średnia wartość zwrotu z koszyka spółek, o którym mowa w § 7 ust. 4 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie i dożycie „Elita Europy” oraz w pkt 7 Załącznika nr 1 do Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia będzie niższa niż 0 bądź równa 0. W takim przypadku Klientowi zostanie wypłacona suma ubezpieczenia z tytułu dożycia do końca okresu odpowiedzialności równa 100,1% zainwestowanej kwoty.
   
 • ryzyko utraty części środków w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia:
  w przypadku rezygnacji z produktu w trakcie trwania inwestycji (rozwiązanie umowy przed upływem 30 miesięcy) Klient musi liczyć się z utratą części zainwestowanej kwoty nie więcej niż 8% wpłaconej składki. Ubezpieczyciel wypłaca wówczas wartość wykupu wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem

  wartość wykupu = 100,1% * składka – 0,009%* składka * LD

  gdzie:
  LD – liczba dni liczonych od daty rozwiązania umowy ubezpieczenia do ostatniego dnia okresu odpowiedzialności (termin planowanego zakończenia inwestycji)

  W przypadku odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia, Klient otrzymuje 100% wpłaconej składki.
   
 • ryzyko utraty odsetek w przypadku zerwania przed terminem Lokaty promocyjnej:
  likwidacja lokaty promocyjnej przed upływem okresu lokaty (wycofanie z inwestycji w trakcie okresu zapisów) spowoduje utratę całości naliczonych odsetek. Klient otrzymuje 100% zainwestowanej kwoty.
   
 • ryzyko zmienności rynku:
  zmiana notowań cen akcji, która wpływa na zysk z inwestycji, jest nieprzewidywalna w czasie i może podlegać różnym wahaniom. Zależy ona od wielu czynników rynkowych, które związane są m.in. z sytuacją polityczno-gospodarczą, zmianą parametrów makroekonomicznych, poziomem inflacji, oceną ryzyka inwestycyjnego, zmianą kursu walut, zmianą stóp procentowych oraz relacji pomiędzy poszczególnymi zmiennymi. Wartość tych zmiennych jest nieprzewidywalna, wobec powyższego Klient powinien liczyć się z możliwością nieosiągnięcia oczekiwanych zysków.
   
 • ryzyko Ubezpieczyciela i Banku:
  Klient, zawierając umowę ubezpieczenia, powinien rozważyć wiarygodność Ubezpieczyciela i Banku oraz wziąć pod uwagę ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne leżące po stronie Ubezpieczyciela i Banku.
   
 • ryzyko prawne, rachunkowe, podatkowe oraz operacyjne:
  Klient przystępując do ubezpieczenia powinien przyjąć do wiadomości również inne rodzaje ryzyka o charakterze prawnym, rachunkowym, podatkowym oraz operacyjnym, niezależne od Banku i Ubezpieczyciela.
   
 • ryzyko nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową:
  Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do nieobjęcia Klientów ochroną ubezpieczeniową w niżej wymienionych przypadkach:
  - nie zostanie osiągnięty poziom 4 000 000 zł sumy wszystkich zapłaconych kwot na poczet składek w okresie zapisów. W takim przypadku Ubezpieczyciel zwróci zapłaconą kwotę na poczet składki w terminie 14 dni roboczych od zakończenia okresu zapisów.
  - zagrożona była możliwość realizacji świadczeń wynikających z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie i dożycie „Elita Europy”. Odwołanie okresu zapisów lub odmowa zawarcia umowy ubezpieczenia może nastąpić w związku z dużą zmiennością rynków lub negatywnymi wahaniami instrumentów bazowych, o których mowa w Załączniku nr 1 do Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. W takich przypadkach Ubezpieczyciel zwróci zapłaconą kwotę na poczet składki w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym okres zapisów został odwołany lub w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia okresu zapisów.
  Zwrot środków następuje na rachunek bankowy wskazany przez Klienta we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia albo w złożonym oświadczeniu o zmianie danych..
   
 • ryzyko upadłości bądź niewypłacalności
  Podczas okresu zapisów, gdy klient posiada Lokatę promocyjną środki są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2009, nr 84, poz.711 z późn. zmianami). Celem obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych jest zapewnienie klientom banku wypłaty, do wysokości określonej ustawą, środków gwarantowanych w razie, gdy są należne, lecz nie mogą być wypłacone od dnia zawieszenia działalności banku. Środki zgromadzone w banku w wysokości stanowiącej równowartość do 100 000 EUR gwarantowane są przez BFG w 100%.
  Podczas okresu ubezpieczenia, gdy klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia na życie i dożycie „Elita Europy”środki są objęte gwarancją Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie określonym w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013, poz. 392 z późn. zmianami). Do zadań UFG należy m.in. zaspokajanie roszczeń osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych 30 000 EUR.

wyślij formularz, oddzwonimy!

Zapoznaj się z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych przez Euro Bank S.A. »
Zaznacz wszystkie zgody
Wyrażam zgodę na:
przetwarzanie danych osobowych pełna treść »
otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej pełna treść »
marketing telefoniczny i elektroniczny Banku pełna treść »
Dziękujemy za wysłanie wiadomości. Dołożymy wszelkich starań, aby kontakt zwrotny ze strony Banku nastąpił w najkrótszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych.
Wystąpił błąd. Prosimy spróbować ponownie.
 

sprawdź także - lokata z funduszem

X
zainstaluj aplikację
„eurobank mobile”
Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »