Jak oceniasz naszą stronę?

Twoja opinia jest dla nas ważna. Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej serwisu eurobank.pl.

1. Jaki był cel Twojej wizyty na stronie eurobank.pl?
1. Informacji o jakim produkcie/usłudze poszukiwałaś/-eś?
1. Czy znalazłaś/-eś wszystkie informacje, których poszukiwałaś/-eś?
1. Jakich informacji zabrakło lub jakie były niezrozumiałe?
1. Jak oceniasz stronę eurobank.pl?
1. Jeśli masz dodatkowe uwagi, wpisz je poniżej:
loading...

nota prawna


Euro Bank S.A. zastrzega, że wszelkie dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Udostępnione w serwisie internetowym Banku dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Na stronie Banku użytkownik może uzyskać podstawowe informacje o Banku, jego placówkach, oferowanych produktach i usługach oraz o możliwości podjęcia pracy w Banku.

Euro Bank S.A. może dokonywać aktualizacji, modyfikacji, usuwania i dodawania informacji umieszczonych w portalu. O planowanych przerwach technicznych, mogących powodować zawieszenie na stałe lub okresowo prowadzenie portalu lub też ograniczenie dostępności jego opcji lub usług, Euro Bank S.A. powiadomi użytkowników w formie komunikatu zamieszczonego w portalu.

Przystępując do korzystania z serwisu internetowego Euro Banku S.A., użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Zastrzeżenie to nie dotyczy korzystania przez użytkownika z systemu bankowości elektronicznej Euro Banku S.A.

Wszelkie prawa do całości portalu internetowego Euro Bank S.A. są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania i drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego Euro Bank S.A. pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Euro Bank S.A. Żadna część serwisu internetowego Banku nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych w szczególności kopiowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub w inny sposób wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.

Ochrona danych osobowych Klientów Euro Bank S.A. - zobowiązanie do zachowania poufności danych osobowych.

Euro Bank S.A. informuje, że naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług. Wszelkie powierzone nam przez Klienta informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami oraz przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii informatycznych zapewniających optymalne bezpieczeństwo. W przypadku powierzenia wykonywania usług podmiotom trzecim, Bank bezwzględnie wymaga zachowania przez te podmioty obowiązujących w Banku standardów bezpieczeństwa.

Euro Bank S.A. zapewnia, że dane osobowe Klienta wykorzystywane będą tylko w zakresie niezbędnym do realizacji łączącej Bank z Klientem umowy (lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy) oraz zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Klienta.

Informujemy, że sposób i zakres przetwarzania danych osobowych zależy od udzielonej w tym zakresie przez Klienta zgody oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.

Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. /Dz.U. z 2016 poz. 922- tekst jednolity, z póź. zm./ Klientowi przysługuje min. prawo do żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych, dostępu do danych osobowych, żądania uzupełniania, uaktualnienia, zmieniania tych danych, otrzymywania informacji o udostępnianiu jego danych osobowych wskazanym podmiotom, w tym określonym  w przepisach Prawa bankowego (Dz. U. z 2016 poz.1988 - tekst jednolity, z późn. zm.).
X
zainstaluj aplikację
„eurobank mobile”
Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Potwierdź »